Privacyverklaring

Privacyverklaring

Encryptie

Deze website is beveiligd met een SSL certificaat voor de https-verbinding, de website maakt geen gebruik van cookies.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij (een van ons), de behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, eventuele houdingsfoto’s en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Shiatsu Praktijk Balans verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–   NAW-gegevens

–   Geboortedatum
–   Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

–   De datum van de behandeling

–   (intake-)vragenlijsten

–   Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch en mondeling tijdens consulten.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Shiatsu Praktijk Balans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–   Het correct kunnen uitvoeren van een therapiesessie

–   Het afhandelen van uw betaling, het opstellen van een factuur

–   Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

–   Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

 

Privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

–   Uw naam, adres en woonplaats

–   uw geboortedatum

–   de datum van de behandeling

–   de code en omschrijving van de behandeling bijv. Shiatsu, Spatadertherapie of Natuurgeneeskundig consult

–   de kosten van het consult.

Hoe lang we gegevens bewaren

Shiatsu Praktijk Balans zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.
Als ondernemer zijn wij als Shiatsu Praktijk Balans verplicht de kopieën van de facturen 7 jaar te bewaren.

 

Delen met anderen

Shiatsu Praktijk Balans verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Shiatsu Praktijk Balans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor administratieve, fiscale en boekhoudkundige redenen wordt uitsluitend uw voor- en achternaam en woonplaats gedeeld met onze boekhouder.

 

In kaart brengen websitebezoek

Shiatsu Praktijk Balans gebruikt geen technische en functionele cookies, noch analytische cookies voor de website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@shiatsupraktijkbalans.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Shiatsu Praktijk Balans zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:

–   Website: www.shiatsupraktijkbalans.nl

–   Telefoonnummer: 06-12048273 of 06 54361446

–   Bedrijfsadres: S. Hepkemalaan 4, 8521 DH  St. Nicolaasga

 

Beveiliging

Shiatsu Praktijk Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De dossiers worden afgesloten bewaard. Onze website is beveiligd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@shiatsupraktijkbalans.nl